Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden 

Artikel 1; geldigheid van algemene voorwaarden

1-1: Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten door AKS Groep, gevestigd te Almere, aangegaan. 

1-2: De opdracht of bestelling geldt als acceptatie van de algemene voorwaarden van AKS Groep.

1-3: Indien AKS Groep met de opdrachtgever bepalingen overeenkomt die in strijd zijn met een of meerdere artikelen of leden van artikelen in deze voorwaarden, dan zijn deze slechts geldig indien zij schriftelijk of via de mail zijn overeengekomen.

Artikel 2; aanbiedingen

2-1: Alle aanbiedingen en/of offertes zijn vrijblijvend. De opgegeven prijzen gelden voor levering van AKS Groep, zijn exclusief BTW en exclusief emballage.

Artikel 3; overeenkomst

3-1: De overeenkomst van koop en verkoop van goederen, wordt eerst bindend door mondelinge, schriftelijke of digitale bevestiging.

3-2: Gegevens betreffende het aangebodene zoals eigenschappen, maten, kleur enz., alsmede gegevens in drukwerken, tekeningen, afbeeldingen e.d. door AKS Groep bij de aanbieding verstrekt, zijn voor haar niet bindend en worden te goede trouw gegeven. Is een voorbeeld, monster of model getoond of verstrekt, dan wordt het vermoed slechts als aanduiding te zijn verstrekt zonder dat de zaak daaraan behoefde te beantwoorden.

3-3: Kleurverschillen binnen een partij of tussen partijen kunnen voor komen. Dit is nimmer een reden tot ontbinding van een overeenkomst of vergoeding van schade.

Artikel 4; prijzen en betaling

4-1: Alle prijzen zijn exclusief BTW en in euro’s (€) uitgedrukt, tenzij nadrukkelijk anders is vermeld.

4-2: Alle prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst geldende prijslijsten, dan wel latere prijsopgaven telefonisch of via de mail overeengekomen. 

4-3: Indien na het sluiten van de overeenkomst één of meer kostprijsfactoren een verhoging ondergaan, is AKS Groep gerechtigd deze in de prijs door te berekenen. 

4-4: Alle overeenkomsten worden steeds afgesloten op basis van de op het tijdstip van afsluiting geldende prijzen. Prijslijsten en reclame materialen zijn aan wijzigingen onderhevig en binden AKS Groep niet. Bij uw bestelling wordt tijdens het afrekenen van uw order BTW berekend.

4-5: De eerste vijf leveringen vinden altijd plaats onder rembours dan wel vooruitbetaling. Daarna zal in overleg worden bekeken hoe verder kan worden gegaan. Voor alle klanten die op factuur kunnen kopen geld een betalingstermijn van veertien dagen na factuurdatum. Indien betaling plaatsvind binnen tien dagen mag 2% betalingskorting worden afgetrokken.

4-6: Indien de Wederpartij in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Wederpartij van rechtswege in verzuim. De Wederpartij is alsdan een rente verschuldigd van 5% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Wederpartij in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

4-7: AKS Groep heeft het recht de door Wederpartij gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.

4-8: AKS Groep kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Wederpartij een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. AKS Groep kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.

4-9: De Wederpartij is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan AKS Groep verschuldigde.

4-10: Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De Wederpartij is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.

4-11: Indien de Wederpartij in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Wederpartij. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is. Indien AKS Groep echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Wederpartij worden verhaald. De Wederpartij is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

Artikel 5; eigendomsvoorbehoud

5-1: De eigendom van alle door AKS Groep aan koper geleverde producten blijft bij AKS Groep zolang koper de vorderingen van AKS Groep ter zake van een koopovereenkomst of uit welken hoofde dan ook niet heeft voldaan, zolang koper de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit enige andere overeenkomst nog niet heeft voldaan en zolang koper de vorderingen van AKS Groep wegens tekortschieten in de nakoming van zodanige verbintenissen niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, rente en kosten. AKS Groep is in dit geval gerechtigd de geleverde producten in haar macht te brengen, waaronder het betreden van het terrein van koper, om zelf de desbetreffende producten uit de winkel en het magazijn van koper te halen. Emballage wordt nimmer eigendom van koper. 

5-2: Het is koper toegestaan, de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten, in het kader van de normale uitoefening van zijn bedrijf aan derden te verkopen. Koper is niet gerechtigd op de door AKS Groep geleverde producten een pandrecht of een bezitloos pandrecht te vestigen.

5-3: In aanvulling op het in artikel 5.1 genoemde eigendomsvoorbehoud, verbindt koper zich om op eerste daartoe strekkend verzoek van AKS Groep een bezitloos pandrecht voor te behouden en voor zover nodig te vestigen op de door AKS Groep aan koper in eigendom geleverde producten, tot zekerheid van alle bestaande en toekomstige vorderingen van AKS Groep, uit welken hoofde dan ook. 

Artikel 6; levering door AKS Groep

6-1: Nieuwe klanten kunnen het eerste jaar alleen onder vooruit betaling beleverd worden. Leveringen vinden plaats onder rembours (tegen contante betaling) of telefonische overboeking of op rekening met een betalingstermijn zoals met u overeengekomen. 

6-2: Orders met een waarde van euro 1000,- exclusief BTW of meer worden franco verzonden naar één adres binnen Nederland, met uitzondering van: 

 1. Bezorging op de Waddeneilanden;
 2. Producten die niet vervoerd kunnen worden onder de standaardvoorwaarden van het door AKS Groep gekozen vervoersbedrijf; 

6-3: Voor orders met een waarde van minder dan euro 1000,- exclusief BTW en niet voldoen aan bovenstaande eisen worden euro 25,- bezorgingskosten in rekening gebracht, mits een ander bedrag wordt overeengekomen. 

6-4: Indien overeengekomen is dat levering in fasen zal plaatsvinden zal door AKS Groep aan de klant per deellevering verzendkosten in rekening worden gebracht.

6-5: De overeengekomen leveringstermijnen zijn geen fatale termijnen. Bij niet tijdige levering dient de opdrachtgever AKS Groep schriftelijk in gebreke te stellen. De leveringstermijnen zijn vastgesteld in de verwachting dat er geen beletselen voor AKS Groep zijn om de goederen te leveren of de werkzaamheden ter hand te nemen.

6-6: Koper draagt dadelijk na levering het risico voor alle directe en indirecte schade die aan of door de geleverde producten of onderdelen daarvan ontstaat. 

Artikel 7; meer- en minderwerk

8-1: Het werk omvat alleen datgene, dat tussen partijen schriftelijk is overeengekomen. Meer- en minderwerk voor of tijdens de uitvoering van de werkzaamheden mondeling of schriftelijk opgedragen, komt voor verrekening in aanmerking.

8-2:  Door AKS Groep te maken kosten welke hun oorzaak vinden buiten haar schuld, worden aan de opdrachtgever in rekening gebracht.

Artikel 8; reclamaties

8-1: Geleverde goederen dienen binnen 48 uur na levering te worden gecontroleerd op juistheid van maat, aantal, kleur en artikel. Dit geldt ook voor zendingen die u naar andere afleveradressen laat sturen (borduurstudio of textieldrukkerij)

8-2: Reclamaties op leveringen en facturen worden uitsluitend binnen twee dagen na levering in behandeling genomen. 

8-3: Artikelen die reeds een bewerking hebben ondergaan kunnen niet worden geretourneerd of gecrediteerd.

8-4: Afwijkingen in levering verzoeken wij u direct per email te melden door middel van een kopie pakbon met een omschrijving van de klacht. Wij kunnen u dan snel van dienst zijn. AKS Groep neemt vervolgens contact met u op om de nodige correcties met u af te stemmen.

8-5: Indien de reclame naar het oordeel van AKS Groep is, zal zij, ter keuze van AKS Groep, hetzij een billijke schadevergoeding betalen tot ten hoogste de factuurwaarde van de geleverde goederen, hetzij de geleverde goederen gratis vervangen na terugzending daarvan in de originele toestand. AKS Groep is niet tot verdere schade of kostenvergoeding hoe ook genaamd verplicht.

8-6: Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van AKS Groep daardoor gevallen, integraal voor rekening van de Wederpartij.

Artikel 9; vervoer

9-1: De verzending geschiedt op de wijze als door AKS Groep is aangeven. 

9-2: Tenzij anders overeengekomen gaan vanaf het moment van levering alle risico van verlies, vergaan, beschadiging etc. ongeacht de oorzaak daarvan, over op de Klant. 

Artikel 10; wijziging van de opdracht

10-1: Wijzigingen in de oorspronkelijke order, van welke aard ook, schriftelijk of mondeling door of namens de opdrachtgever aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij de prijsopgave kon worden gerekend, worden de opdrachtgever extra in rekening gebracht.

10-2: Door de opdrachtgever, na het verstrekken van de opdracht, alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering daarvan, moeten door de opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan AKS Groep ter kennis zijn gebracht. Worden ze mondeling of per telefoon opgegeven dan is het risico voor de tenuitvoerlegging van de wijzigingen voor rekening van de opdrachtgever.

10-3: Aangebrachte wijzigingen kunnen tot gevolg hebben, dat de voor de veranderingen overeengekomen levertijd door AKS Groep buiten haar verantwoordelijkheid wordt overschreden.

Artikel 11; garantie

11-1: Voor verkochte en geleverde goederen met fabriek- resp. importeurs- of groothandelsgarantie gelden slechts de door deze leveranciers gestelde garantiebepalingen.

Artikel 12; retourneren

12-1; Goederen die u wilt retourneren kunt u uitsluitend aanmelden via een retouraanvraag. Deze aanvraag is te downloaden via de AKS Groep website indien u bent ingelogd. Op de retouraanvraag dient u aan te geven wat de reden van retour is, op welke pakbon de artikelen zijn geleverd of op welke factuur deze artikelen zijn berekend.

12-2; U kunt de goederen uitsluitend retour zenden nadat u van de verkoop een retourformulier voorzien van een retournummer heeft ontvangen. U kunt overigens alleen goederen retourneren, die op dit retourformulier zijn vermeld.

12-3; Goederen die u zonder bevestiging van de verkoopdienst retour stuurt worden niet in behandeling genomen of gecrediteerd.

12-4; Retournering van goederen wordt niet geaccepteerd door AKS Groep wanneer:

 1. Het retournummer niet op de buitenzijde van de doos is vermeld;
 2. Goederen beschadigd zijn en/of niet in de originele verpakking aangeleverd worden
 3. Retourzending niet binnen zeven dagen wordt aangeleverd in ons magazijn; 

12-5: Voor goederen die onverpakt worden geretourneerd heeft AKS Groep het recht om verwerkingskosten te vragen dan wel de retourname te weigeren. Deze bedragen twintig procent van het aankoopbedrag. 

Artikel 13; aansprakelijkheid

13-1: AKS Groep is niet aansprakelijk voor de kosten, schaden en interesten die mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van: 

 1. Overmacht, zoals verder in de voorwaarden is omschreven;
 2. Daden of nalatigheden van de opdrachtgever, zijn ondergeschikten, dan wel andere personen die door of vanwege hem te werk zijn gesteld;
 3. Nalatigheden van de opdrachtgever in het onderhoud van geleverde zaken; 
 4. Beschadigen aan de geleverde zaken ten gevolge van mechanische en chemische dan wel biologische invloeden van buitenaf;
 5. Normale slijtage aan de geleverde zaken ten gevolge van dagelijks gebruik;
 6. Buitengewone luchtvochtigheidscondities in de ruimte waarin de geleverde zaken zijn aangebracht en/of geleverd;
 7. Verkleuring van de geleverde zaken ten gevolge van inwerking van licht;
 8. Enige andere van buiten afkomende oorzaak

15-2: AKS Groep is slechts aansprakelijk, voor zover haar verzekering dit dekt, dan wel tot maximaal de factuurwaarde, voor schade aan het werk, hulpstukken materiaal en materieel, alsmede aan het werk en / of eigendommen van de opdrachtgever en/of derden, voor zover ontstaan door grove schuld van AKS Groep of van hen, die door AKS Groep te werk zijn gesteld.

15-3: AKS Groep is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, en schade door bedrijfsstagnatie.

Artikel 16; overmacht

16-1: Buitengewone omstandigheden, zoals onder andere stormschade en andere natuurrampen, belemmering door derden, belemmering in het vervoer in het algemeen, gehele of gedeeltelijke werkstakingen, oproer, oorlog of oorlogsgevaar zowel hier te lande als in het land van herkomst van de materialen, uitsluitingen, verlies of beschadiging van goederen bij transport naar AKS Groep of de opdrachtgever, niet of niet tijdige levering van goederen door leveranciers van AKS Groep ex- en importverboden, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, belemmerende maatregelen van enige overheid, brand, storingen en ongevallen in het bedrijf of in de middelen van vervoer van AKS Groep, dan wel in de middelen van vervoer van derden, het opleggen van heffingen of andere overheidsmaatregelen, die een wijziging in de feitelijke omstandigheden meebrengen, leveren voor AKS Groep overmacht op, die haar ontheffen van haar verplichting tot levering zonder dat de opdrachtgever enigerlei recht op schadevergoeding van welke aard of hoe ook genaamd kan doen gelden.

16-2: AKS Groep is in deze of dergelijke gevallen gerechtigd, zulks geheel te harer eigen beoordeling om de koopovereenkomst te annuleren of deze op te schorten, respectievelijk te wijzigen, totdat de buitengewone omstandigheden hebben opgehouden te bestaan.

Artikel 17; wanprestatie en ontbinding

18-1: Indien de opdrachtgever op enigerlei wijze wanprestatie pleegt, zal hij daarvoor alleen reeds in gebreke zijn zonder dat enige ingebrekestelling vereist is.

18-2: Onverminderd het bepaalde in het Burgerlijk Wetboek zal AKS Groep ingeval van wanprestatie het recht hebben de gesloten overeenkomst op te schorten, deze geheel of ten dele zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden te verklaren, zulks te harer keuze.

18-3: De in lid 2 van dit artikel vermelde rechten heeft AKS Groep eveneens, indien de opdrachtgever in staat van faillissement mocht worden verklaard of zijn faillissement wordt aangevraagd, indien hij surséance van betaling heeft aangevraagd of heeft verkregen, zijn onroerende goederen in beslag zijn genomen, zijn bedrijf in liquidatie is getreden of door een derde c.q. derden is of wordt overgenomen, of indien hij het voornemen heeft Nederland metterwoon te verlaten. In al deze gevallen zullen alle vorderingen, AKS Groep op de opdrachtgever heeft, terstond opeisbaar zijn.

Artikel 19; koop op afstand

19-1: Dit artikel is alleen van toepassing op consumenten die bij AKS Groep een bestelling plaatsen via internet of telefonie.

19-2: Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 7 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan AKS Groep bekend gemaakte vertegenwoordiger. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan AKS Groep retourneren, conform de door AKS Groep verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

19-3: Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal AKS Groep dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen dertig dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

19-4: AKS Groep kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten die door AKS Groep tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument dan wel die duidelijk persoonlijk van aard zijn of die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden.

 

Artikel 20; toepasselijk recht en geschillen

20-1: Op alle door AKS Groep gesloten overeenkomsten en/of verrichte handelingen is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing; deze overeenkomsten en/of handelingen worden geacht in Nederland te zijn gesloten, respectievelijk verricht. 

20-2: Alle geschillen voortvloeiende uit de tussen partijen gesloten overeenkomsten, daaronder begrepen de enkele invordering van het verschuldigde, zullen voor de Burgerlijke Rechter van de vestigingsplaats van AKS Groep, indien AKS Groep dit wenst, aanhangig worden gemaakt voor zover de Burgerlijke Rechter daartoe wettelijk bevoegd is. 

20-3: Partijen zullen eerst een beroep doen op de rechter nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen om het geschil in onderling overleg te beslechten. 

20-4: Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

Artikel 21; overige verplichtingen koper

21-1: Koper is verplicht AKS Groep onmiddellijk schriftelijk op de hoogte te stellen als diens faillissement of surseance van betaling wordt aangevraagd of als koper door welke oorzaak ook de vrije beschikking over zijn vermogen of een gedeelte daarvan verliest of dreigt te verliezen.

Noot achteraf: Indien u onder rembours bestelt, houdt u er dan rekening mee dat in geval van niet afgehaalde of geweigerde pakketten, AKS Groep u een factuur nastuurt voor de gemaakte onkosten. Indien deze niet wordt voldaan, zal een incassoprocedure worden opgestart waarvan de kosten hoog kunnen oplopen.

Algemene voorwaarden

Artikel 1; geldigheid van algemene voorwaarden

1-1: Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten door AKS Groep, gevestigd te Almere, aangegaan. 

1-2: De opdracht of bestelling geldt als acceptatie van de algemene voorwaarden van AKS Groep.

1-3: Indien AKS Groep met de opdrachtgever bepalingen overeenkomt die in strijd zijn met een of meerdere artikelen of leden van artikelen in deze voorwaarden, dan zijn deze slechts geldig indien zij schriftelijk of via de mail zijn overeengekomen.

Artikel 2; aanbiedingen

2-1: Alle aanbiedingen en/of offertes zijn vrijblijvend. De opgegeven prijzen gelden voor levering van AKS Groep, zijn exclusief BTW en exclusief emballage.

Artikel 3; overeenkomst

3-1: De overeenkomst van koop en verkoop van goederen, wordt eerst bindend door mondelinge, schriftelijke of digitale bevestiging.

3-2: Gegevens betreffende het aangebodene zoals eigenschappen, maten, kleur enz., alsmede gegevens in drukwerken, tekeningen, afbeeldingen e.d. door AKS Groep bij de aanbieding verstrekt, zijn voor haar niet bindend en worden te goede trouw gegeven. Is een voorbeeld, monster of model getoond of verstrekt, dan wordt het vermoed slechts als aanduiding te zijn verstrekt zonder dat de zaak daaraan behoefde te beantwoorden.

3-3: Kleurverschillen binnen een partij of tussen partijen kunnen voor komen. Dit is nimmer een reden tot ontbinding van een overeenkomst of vergoeding van schade.

Artikel 4; prijzen en betaling

4-1: Alle prijzen zijn exclusief BTW en in euro’s (€) uitgedrukt, tenzij nadrukkelijk anders is vermeld.

4-2: Alle prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst geldende prijslijsten, dan wel latere prijsopgaven telefonisch of via de mail overeengekomen. 

4-3: Indien na het sluiten van de overeenkomst één of meer kostprijsfactoren een verhoging ondergaan, is AKS Groep gerechtigd deze in de prijs door te berekenen. 

4-4: Alle overeenkomsten worden steeds afgesloten op basis van de op het tijdstip van afsluiting geldende prijzen. Prijslijsten en reclame materialen zijn aan wijzigingen onderhevig en binden AKS Groep niet. Bij uw bestelling wordt tijdens het afrekenen van uw order BTW berekend.

4-5: De eerste drie leveringen vinden altijd plaats onder rembours dan wel vooruitbetaling. Daarna zal in overleg worden bekeken hoe verder kan worden gegaan. Voor alle klanten die op factuur kunnen kopen geld een betalingstermijn van veertien dagen na factuurdatum. Indien betaling plaatsvind binnen tien dagen mag 2% betalingskorting worden afgetrokken.

4-6: Indien de Wederpartij in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Wederpartij van rechtswege in verzuim. De Wederpartij is alsdan een rente verschuldigd van 5% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Wederpartij in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

4-7: AKS Groep heeft het recht de door Wederpartij gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.

4-8: AKS Groep kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Wederpartij een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. AKS Groep kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.

4-9: De Wederpartij is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan AKS Groep verschuldigde.

4-10: Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De Wederpartij is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.

4-11: Indien de Wederpartij in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Wederpartij. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is. Indien AKS Groep echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Wederpartij worden verhaald. De Wederpartij is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

Artikel 5; eigendomsvoorbehoud

5-1: De eigendom van alle door AKS Groep aan koper geleverde producten blijft bij AKS Groep zolang koper de vorderingen van AKS Groep ter zake van een koopovereenkomst of uit welken hoofde dan ook niet heeft voldaan, zolang koper de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit enige andere overeenkomst nog niet heeft voldaan en zolang koper de vorderingen van AKS Groep wegens tekortschieten in de nakoming van zodanige verbintenissen niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, rente en kosten. AKS Groep is in dit geval gerechtigd de geleverde producten in haar macht te brengen, waaronder het betreden van het terrein van koper, om zelf de desbetreffende producten uit de winkel en het magazijn van koper te halen. Emballage wordt nimmer eigendom van koper. 

5-2: Het is koper toegestaan, de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten, in het kader van de normale uitoefening van zijn bedrijf aan derden te verkopen. Koper is niet gerechtigd op de door AKS Groep geleverde producten een pandrecht of een bezitloos pandrecht te vestigen.

5-3: In aanvulling op het in artikel 5.1 genoemde eigendomsvoorbehoud, verbindt koper zich om op eerste daartoe strekkend verzoek van AKS Groep een bezitloos pandrecht voor te behouden en voor zover nodig te vestigen op de door AKS Groep aan koper in eigendom geleverde producten, tot zekerheid van alle bestaande en toekomstige vorderingen van AKS Groep, uit welken hoofde dan ook. 

Artikel 6; levering door AKS Groep

6-1: Nieuwe klanten kunnen het eerste jaar alleen onder vooruit betaling beleverd worden. Leveringen vinden plaats onder rembours (tegen contante betaling) of telefonische overboeking of op rekening met een betalingstermijn zoals met u overeengekomen. 

6-2: Orders met een waarde van euro 1000,- exclusief BTW of meer worden franco verzonden naar één adres binnen Nederland, met uitzondering van: 

 1. Bezorging op de Waddeneilanden;
 2. Producten die niet vervoerd kunnen worden onder de standaardvoorwaarden van het door AKS Groep gekozen vervoersbedrijf; 

6-3: Voor orders met een waarde van minder dan euro 1000,- exclusief BTW en niet voldoen aan bovenstaande eisen worden euro 39,50 bezorgingskosten in rekening gebracht, mits een ander bedrag wordt overeengekomen. 

6-4: Indien overeengekomen is dat levering in fasen zal plaatsvinden zal door AKS Groep aan de klant per deellevering verzendkosten in rekening worden gebracht.

6-5: De overeengekomen leveringstermijnen zijn geen fatale termijnen. Bij niet tijdige levering dient de opdrachtgever AKS Groep schriftelijk in gebreke te stellen. De leveringstermijnen zijn vastgesteld in de verwachting dat er geen beletselen voor AKS Groep zijn om de goederen te leveren of de werkzaamheden ter hand te nemen.

6-6: Koper draagt dadelijk na levering het risico voor alle directe en indirecte schade die aan of door de geleverde producten of onderdelen daarvan ontstaat. 

Artikel 7; meer- en minderwerk

8-1: Het werk omvat alleen datgene, dat tussen partijen schriftelijk is overeengekomen. Meer- en minderwerk voor of tijdens de uitvoering van de werkzaamheden mondeling of schriftelijk opgedragen, komt voor verrekening in aanmerking.

8-2:  Door AKS Groep te maken kosten welke hun oorzaak vinden buiten haar schuld, worden aan de opdrachtgever in rekening gebracht.

Artikel 8; reclamaties

8-1: Geleverde goederen dienen binnen 48 uur na levering te worden gecontroleerd op juistheid van maat, aantal, kleur en artikel. Dit geldt ook voor zendingen die u naar andere afleveradressen laat sturen (borduurstudio of textieldrukkerij)

8-2: Reclamaties op leveringen en facturen worden uitsluitend binnen twee dagen na levering in behandeling genomen. 

8-3: Artikelen die reeds een bewerking hebben ondergaan kunnen niet worden geretourneerd of gecrediteerd.

8-4: Afwijkingen in levering verzoeken wij u direct per email te melden door middel van een kopie pakbon met een omschrijving van de klacht. Wij kunnen u dan snel van dienst zijn. AKS Groep neemt vervolgens contact met u op om de nodige correcties met u af te stemmen.

8-5: Indien de reclame naar het oordeel van AKS Groep is, zal zij, ter keuze van AKS Groep, hetzij een billijke schadevergoeding betalen tot ten hoogste de factuurwaarde van de geleverde goederen, hetzij de geleverde goederen gratis vervangen na terugzending daarvan in de originele toestand. AKS Groep is niet tot verdere schade of kostenvergoeding hoe ook genaamd verplicht.

8-6: Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van AKS Groep daardoor gevallen, integraal voor rekening van de Wederpartij.

Artikel 9; vervoer

9-1: De verzending geschiedt op de wijze als door AKS Groep is aangeven. 

9-2: Tenzij anders overeengekomen gaan vanaf het moment van levering alle risico van verlies, vergaan, beschadiging etc. ongeacht de oorzaak daarvan, over op de Klant. 

Artikel 10; wijziging van de opdracht

10-1: Wijzigingen in de oorspronkelijke order, van welke aard ook, schriftelijk of mondeling door of namens de opdrachtgever aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij de prijsopgave kon worden gerekend, worden de opdrachtgever extra in rekening gebracht.

10-2: Door de opdrachtgever, na het verstrekken van de opdracht, alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering daarvan, moeten door de opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan AKS Groep ter kennis zijn gebracht. Worden ze mondeling of per telefoon opgegeven dan is het risico voor de tenuitvoerlegging van de wijzigingen voor rekening van de opdrachtgever.

10-3: Aangebrachte wijzigingen kunnen tot gevolg hebben, dat de voor de veranderingen overeengekomen levertijd door AKS Groep buiten haar verantwoordelijkheid wordt overschreden.

Artikel 11; garantie

11-1: Voor verkochte en geleverde goederen met fabriek- resp. importeurs- of groothandelsgarantie gelden slechts de door deze leveranciers gestelde garantiebepalingen.

Artikel 12; retourneren

12-1; Goederen die u wilt retourneren kunt u uitsluitend aanmelden via een retouraanvraag. Deze aanvraag is te downloaden via de AKS Groep website indien u bent ingelogd. Op de retouraanvraag dient u aan te geven wat de reden van retour is, op welke pakbon de artikelen zijn geleverd of op welke factuur deze artikelen zijn berekend.

12-2; U kunt de goederen uitsluitend retour zenden nadat u van de verkoop een retourformulier voorzien van een retournummer heeft ontvangen. U kunt overigens alleen goederen retourneren, die op dit retourformulier zijn vermeld.

12-3; Goederen die u zonder bevestiging van de verkoopdienst retour stuurt worden niet in behandeling genomen of gecrediteerd.

12-4; Retournering van goederen wordt niet geaccepteerd door AKS Groep wanneer:

 1. Het retournummer niet op de buitenzijde van de doos is vermeld;
 2. Goederen beschadigd zijn en/of niet in de originele verpakking aangeleverd worden;
 3. Retourzending niet binnen zeven dagen wordt aangeleverd in ons magazijn; 

12-5: Voor goederen die onverpakt worden geretourneerd heeft AKS Groep het recht om verwerkingskosten te vragen dan wel de retourname te weigeren. Deze bedragen twintig procent van het aankoopbedrag. 

Artikel 13; aansprakelijkheid

13-1: AKS Groep is niet aansprakelijk voor de kosten, schaden en interesten die mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van: 

 1. Overmacht, zoals verder in de voorwaarden is omschreven;
 2. Daden of nalatigheden van de opdrachtgever, zijn ondergeschikten, dan wel andere personen die door of vanwege hem te werk zijn gesteld;
 3. Nalatigheden van de opdrachtgever in het onderhoud van geleverde zaken; 
 4. Beschadigen aan de geleverde zaken ten gevolge van mechanische en chemische dan wel biologische invloeden van buitenaf;
 5. Normale slijtage aan de geleverde zaken ten gevolge van dagelijks gebruik;
 6. Buitengewone luchtvochtigheidscondities in de ruimte waarin de geleverde zaken zijn aangebracht en/of geleverd;
 7. Verkleuring van de geleverde zaken ten gevolge van inwerking van licht;
 8. Enige andere van buiten afkomende oorzaak

15-2: AKS Groep is slechts aansprakelijk, voor zover haar verzekering dit dekt, dan wel tot maximaal de factuurwaarde, voor schade aan het werk, hulpstukken materiaal en materieel, alsmede aan het werk en / of eigendommen van de opdrachtgever en/of derden, voor zover ontstaan door grove schuld van AKS Groep of van hen, die door AKS Groep te werk zijn gesteld.

15-3: AKS Groep is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, en schade door bedrijfsstagnatie.

Artikel 16; overmacht

16-1: Buitengewone omstandigheden, zoals onder andere stormschade en andere natuurrampen, belemmering door derden, belemmering in het vervoer in het algemeen, gehele of gedeeltelijke werkstakingen, oproer, oorlog of oorlogsgevaar zowel hier te lande als in het land van herkomst van de materialen, uitsluitingen, verlies of beschadiging van goederen bij transport naar AKS Groep of de opdrachtgever, niet of niet tijdige levering van goederen door leveranciers van AKS Groep ex- en importverboden, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, belemmerende maatregelen van enige overheid, brand, storingen en ongevallen in het bedrijf of in de middelen van vervoer van AKS Groep, dan wel in de middelen van vervoer van derden, het opleggen van heffingen of andere overheidsmaatregelen, die een wijziging in de feitelijke omstandigheden meebrengen, leveren voor AKS Groep overmacht op, die haar ontheffen van haar verplichting tot levering zonder dat de opdrachtgever enigerlei recht op schadevergoeding van welke aard of hoe ook genaamd kan doen gelden.

16-2: AKS Groep is in deze of dergelijke gevallen gerechtigd, zulks geheel te harer eigen beoordeling om de koopovereenkomst te annuleren of deze op te schorten, respectievelijk te wijzigen, totdat de buitengewone omstandigheden hebben opgehouden te bestaan.

Artikel 17; wanprestatie en ontbinding

18-1: Indien de opdrachtgever op enigerlei wijze wanprestatie pleegt, zal hij daarvoor alleen reeds in gebreke zijn zonder dat enige ingebrekestelling vereist is.

18-2: Onverminderd het bepaalde in het Burgerlijk Wetboek zal AKS Groep ingeval van wanprestatie het recht hebben de gesloten overeenkomst op te schorten, deze geheel of ten dele zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden te verklaren, zulks te harer keuze.

18-3: De in lid 2 van dit artikel vermelde rechten heeft AKS Groep eveneens, indien de opdrachtgever in staat van faillissement mocht worden verklaard of zijn faillissement wordt aangevraagd, indien hij surséance van betaling heeft aangevraagd of heeft verkregen, zijn onroerende goederen in beslag zijn genomen, zijn bedrijf in liquidatie is getreden of door een derde c.q. derden is of wordt overgenomen, of indien hij het voornemen heeft Nederland metterwoon te verlaten. In al deze gevallen zullen alle vorderingen, AKS Groep op de opdrachtgever heeft, terstond opeisbaar zijn.

Artikel 19; koop op afstand

19-1: Dit artikel is alleen van toepassing op consumenten die bij AKS Groep een bestelling plaatsen via internet of telefonie.

19-2: Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 7 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan AKS Groep bekend gemaakte vertegenwoordiger. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan AKS Groep retourneren, conform de door AKS Groep verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

19-3: Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal AKS Groep dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen dertig dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

19-4: AKS Groep kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten die door AKS Groep tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument dan wel die duidelijk persoonlijk van aard zijn of die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden.

 

Artikel 20; toepasselijk recht en geschillen

20-1: Op alle door AKS Groep gesloten overeenkomsten en/of verrichte handelingen is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing; deze overeenkomsten en/of handelingen worden geacht in Nederland te zijn gesloten, respectievelijk verricht. 

20-2: Alle geschillen voortvloeiende uit de tussen partijen gesloten overeenkomsten, daaronder begrepen de enkele invordering van het verschuldigde, zullen voor de Burgerlijke Rechter van de vestigingsplaats van AKS Groep, indien AKS Groep dit wenst, aanhangig worden gemaakt voor zover de Burgerlijke Rechter daartoe wettelijk bevoegd is. 

20-3: Partijen zullen eerst een beroep doen op de rechter nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen om het geschil in onderling overleg te beslechten. 

20-4: Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

Artikel 21; overige verplichtingen koper

21-1: Koper is verplicht AKS Groep onmiddellijk schriftelijk op de hoogte te stellen als diens faillissement of surseance van betaling wordt aangevraagd of als koper door welke oorzaak ook de vrije beschikking over zijn vermogen of een gedeelte daarvan verliest of dreigt te verliezen.

Noot achteraf: Indien u onder rembours bestelt, houdt u er dan rekening mee dat in geval van niet afgehaalde of geweigerde pakketten, AKS Groep u een factuur nastuurt voor de gemaakte onkosten. Indien deze niet wordt voldaan, zal een incassoprocedure worden opgestart waarvan de kosten hoog kunnen oplopen.Copyright © 2021 www.trapenladder.nl